Książki

Książki i publikacje 

W trakcie czytania:

 1. Instrumenty finansowe – materiały Ernst&Young
 2. Konsolidacja sprawozdań finansowych – materiały PIBR
 3. Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich, Tom I – materiały IFAC
 4. Wybór odpowiedniej usługi. Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur – dokumenty IFAC
 5. Kontrola i ocena spełniania wymogów wobec dokumentacji badania – W. Lachowski, materiały PIBR

Do przeczytania:

 1. Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości – R. Frąckowiak, materiały PIBR
 2. Badanie małych i średnich jednostek – Ewa Sobińska, Justyna B. Zakrzewska, materiały PIBR
 3. Wybór odpowiedniej usługi. Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur – dokumenty IFAC
 4. Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich, Tom II – materiały IFAC
 5. Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu – materiały IFAC
 6. Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalnosci kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce – materiały NIK
 7. MWPB 1000 – Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych – materiały IAASB
 8. Wytyczne w sprawie klasyfikacji środków trwałych – materiały EIOPA
 9. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji – materiały EIOPA

Chcesz otrzymywać ciekawe materiały z zakresu rachunkowości i  podatków – podaj mi swój email.

Przeczytane ostatnio:

 1. Opodatkowanie spółek – red. Hanna Litwińczuk
 2. PIT komentarz – Monika Brzostowska. Patrycja Kubiesa
 3. Podatki w grupie kapitałowej – red. Jarosław Mika
 4. Prosta spółka akcyjna – Maciej Kożuchowski, Marcin Macieszczak, Bartłomiej Woźniak
 5. Rozliczanie podatku u źródła – Jarosław Sekita
 6. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej – materiały PIBR
 7. Przewodnik MSB – przewodnik, materiały PIBR
 8. Stosowanie MSB w praktyce – część I- Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka – materiały PIBR
 9. Stosowanie MSB w praktyce – część II – Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia – materiały PIBR
 10. Stosowanie MSB w praktyce – część III – Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta – materiały PIBR
 11. MSSF, część  A – oficjalne dokumenty
 12. MSSF, część B – komentarz
 13. Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych – A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski
 14. Metodyka doboru próby w audycie wewnętrznym – Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
 15. Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych – materiały PIBR
 16. VAT – komentarz, Tadeusz Michalik
 17. Podatek dochodowy od osób prawnych – Wojciech Dmoch
 18. Akcyza, komentarz – Marcin Zimny
 19. Ordynacja podatkowa, komentarz – red. Leonard Etel
 20. Meritum Podatki 2018, kometarz – red.
 21. Ceny i porozumienia transferowe w praktyce – K. Stanik, K. Winiarski
 22. Prawo karne Skarbowe – Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
 23. Dokumentacja cen transferowych – M. Jamroży
 24. 6 etapów sprawnego przejścia na MSSF – Marcin Krupa
 25. Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek – materiały PIBR
 26. Wycena przedsiębiorstwa  – red. Marcin Panfil, Andrzej Szablewska
 27. Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości – J. Siewierska, M. Kołosowski, A. Ławniczak
 28. Wycena i zarządzanie wartością firmy – A. Szablewski, R. Tuzimek
 29. Wycena przedsiębiorstwa, Podejście scenariuszowe – Karolina Daszyńska-Żygadło
 30. Kodeks Spółek Handlowych, komentarz – red. Bieniak
 31. Kodeks Cywilny, Tom IIB, komentarz- red. Osajda
 32. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, komentarz
 33. Prawo cywilne, Kazusy z rozwiązaniami – red. Barbara Jelonek-Jarco, Julita Zawadzka, Fryderyk Zola
 34. Prawo cywilne, część ogólna i prawo rzeczowe – Teresa Mróz, Agata Zając
 35. Prawo celne – E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski
 36. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – T. Kaczmarek
 37. Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka – Aswath Damodaran
 38. Zarządzanie Finansami – Eugene Brigham, Joel Houston
 39. New Connect – nowa szansa na duże zyski – A. Jagielnicki
 40. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym- A. Motylska-Kuźma, B. Nowosielska, J. Wieprow
 41. Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II – W. Baranowska-Zając
 42. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych – red. Kazimiera Winiarska
 43. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej- A. Zysnarska
 44. Rachunkowość międzynarodowa – red. Kazimiera Winiarska
 45. Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych – Adam Błaszko
 46. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych – red. Teresa Kiziukiewicz
 47. Rachunkowość zaawansowana – red. Kazimiera Winiarska
 48. Zarządzanie finansowe bankiem – Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 49. Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli – Artur Hołda, Anna Staszel
 50. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF – red. Monika Zabrocka – Kutera
 51. Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej – E. Duda-Piechaczek
 52. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych – Magdalena Janowicz
 53. Rachunkowość funduszy emerytalnych – E. Szczepankiewicz
 54. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających – E. Szczepankiewicz
 55. Rachunkowość banków – E. Szczepankiewicz
 56. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – G. Świderska
 57. Wyceny przedsiębiorstw, metody wyceny i rewizji – materiały PIBR
 58. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw, Matematyka finansowa – materiały PIBR
 59. Wycena przedsiębiorstw, Teoria i warsztat – materiały PIBR
 60. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – W. Bień
 61. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy – M. Wypycha
 62. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa – M. Sierpińska, D. Wędzki
 63. Współczesne ubezpieczenia gospodarcze – W. Sułkowska
 64. Współczesna bankowość – M. Zalewska
 65. Metody wyceny przedsiębiorstw – D. Zarzecki
 66. Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie – W. Janik, A. Paździor
 67. Finanse przedsiębiorstw – M. Dykto, B. Gumińska, R. Pastusiak
 68. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych – R. Niemczyk
 69. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – P. Wachowiak
 70. Rachunek kosztów – E. Nowak
 71. Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW – A. Nartowski
 72. Rachunkowość zarządcza i controlling – W. Janik, M. Paździor
 73. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza – G. Świderska
 74. Rachunkowość zarządcza – A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta
 75. Rachunkowość zarządcza – zadania i testy – A. Szychta, J. Dobroszek, P. Kabalski
 76. Ekonomia w zarysie – I. Zawiślańska
 77. Statystyka dla ekonomistów – B. Puławska-Turyna
 78. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF – J. Pfaff
 79. Opodatkowanie dochodów transgranicznych- M. Jamroży
 80. Meritum – Ubezpieczenia społeczne-  M. Kostrzewa, P. Kostrzewa, E. Skowrońska, A. Ślązak, J. Kuźniar, E. Kowalczyk, E. Dziubińska- Lechnio
 81. Kodeks pracy, komentarz – red. K. Baran
 82. Rekomendacje od A  do U – KNF
 83. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz
 84. Solvency II, Nadzór, wymogi zarządcze oraz nadzór grupowy – K. Stroiński
 85. Formuła standardowa kapitałowego wymogu wypłacalności SCR w systemie Wypłacalność II – G. Szymański, D. Ringwelewska, A. Charzyńska
 86. Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów -T. Zielkie, materiały PIBR
 87. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz
 88. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw – M. Pawłowski
 89. Podstawy wyceny nieruchomości , przedsiębiorstw, orgaznizacji i zasobów -D. Łaguna, T. Łaguna
 90. Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu – materiały EIOPA
 91. Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4 – Anna Johnson, Katarzyna Kwasza, materiały PIBR
 92. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego – materiały PIBR
 93. Raportowanie niefinansowe – materiały PIBR
 94. Przepływy pieniężne – E. Śnieżek, M. Wiatr
 95. Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw – J. Marzec, J. Śliwa

Napisz jeśli chcesz o coś spytać – zawsze odpowiadam na maile.

szkola@szkolaksiegowosci.pl

Copyright 2018 by Provento®

Polityka Prywatności

Podziel się!