Podatek odroczony – kogo dotyczy?

Podatek odroczony jest związany z różnicami między ujęciem kosztów i przychodów według prawa podatkowego i prawa bilansowego. Możemy mieć do czynienia z różnicami trwałymi oraz różnicami przejściowymi i  właśnie te drugie powodują potrzebę wyliczenia podatku odroczonego, a dokładniej mówiąc rezerw bądź aktyw z tytułu podatku odroczonego.  

Dlaczego upadłość tak mocno wpływa na sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest sporządzane zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Co oznacza, że zakładamy, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą. Ma to wpływ na wycenę bilansową składników majątkowych.  

Podejście retrospektywne – o co chodzi?

Podejście retrospektywne w ustawie o rachunkowości oznacza przekształcenie danych za poprzednie okresy wykazane w sprawozdaniu finansowym. Sytuacją, która wymaga podejścia reteropektywnego jest zmiana zasad rachunkowości w jednostce gospodarczej.

Wyposażenie czyli aktywa niskocenne – ujęcie bilansowe i podatkowe

Nazwa „wyposażenie” funkcjonujące na gruncie przepisów podatkowych, w ustawie o rachunkowości jest określana jako majątek niskocenny. Są nimi składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości, ale spełniające kryteria uznania ich za środki trwałe, które można albo zaliczyć do środków trwałych, albo w ramach uproszczeń przyjętych w polityce rachunkowości do kosztów bieżącego okresu.

Rok obrotowy w spółce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych. Z faktem tym wiąże się wyznaczenie roku obrotowego spółki. Jest to istotne już na etapie aktu założycielskiego, ponieważ to w nim określa się rok obrotowy.

Po co jest potrzebny zarząd w spółce?

Zarząd jest z praktycznego punktu widzenia najważniejszym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To na nim bowiem spoczywa obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.

Środki trwałe w rachunkowości i podatkach

Środki trwałe są nieodłącznym elementem każdej jednostki gospodarczej. W zakresie przepisów bilansowych kwestie środków trwałych zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości oraz KSR 11 – Środki trwałe”.

Leasing finansowy a operacyjny

Dzisiaj zajmiemy się podziałem leasingu na finansowy i operacyjny. Jest to bardzo istotne z uwagi na skutki bilansowe i podatkowe. Dodatkowo należy brać pod uwagę fakt, że ustawa o rachunkowości inaczej rozgranicza leasing finansowy od leasingu operacyjnego. Continue Reading