import usług

Import usług a miejsce świadczenia

Nie wiedzieć czemu, często zapominamy o tym, że podmiot nabywający usługę jest zobowiązany do odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Ta sama zasada tyczy się również importu, czyli nabycia usług od podmiotu z innego kraju.  Dziś na szybko zajmiemy się kwestią importu usług w kontekście miejsca ich świadczenia. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ – jak sama nazwa […]

wnt

W(ewnątrzwspólnotowe) N(abycie) T(owarów) – co, jak i dlaczego?

WNT powstaje przy dokonaniu transakcji zakupu towarów od przedsiębiorcy z innego kraju. Co ważne – kraj ten musi być krajem członkowskim Unii Europejskiej.  Należy bezwzględnie pamiętać, że na WNT ciąży obowiązek podatkowy. Co do zasady, ten obowiązek powstaje – uwaga, istotna informacja – 15 dnia miesiąca, który następuje PO miesiącu, w którym dokonano transakcji (przepis […]

limity 2021 vat

Limity 2021 w VAT

VAT zmiennym jest – przekonałyśmy się o tym nieraz Dziś w #krótkoinatemat skupimy się na limitach podatkowych VAT na 2021 rok kwota sprzedaży, która uprawnia do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2021 roku wynosi 200 000 zł, mały podatnik – 1 października 2020 obowiązywał kurs 4,5153 zł/euro, dlatego też kwota limitu dla małego podatnika […]

badanie biegłego rewidenta

Badanie biegłego – co robić?!

Kto z nas nigdy nie miał obaw przed badaniem biegłego rewidenta ręka w górę Nie wiadomo czego oczekiwać, ani co przygotować. No i kwestia samego badania… jak ono będzie wyglądać?! Dziś w #krótkoinatemat zmierzymy się z biegłym rewidentem – czy rzeczywiście jego badanie jest tak straszne? A może to zwykła kontrola? Zapraszam do czytania! Co […]

cash flow

Cash flow – nie popełniaj tych błędów!

Dziś w #krótkoinatemat o najczęstszych błędach robionych w jednym z elementów sprawozdania finansowego, czyli w rachunku przepływów pieniężnych (cash flow). Lepiej się ich wystrzegać przesuwanie odsetek i różnic kursowych dotyczących zobowiązań i należności handlowych do przepływów z działalności finansowej, zapominanie o wyłączeniu operacji o charakterze niepieniężnym (jak na przykład amortyzacja), błędne określenie wydatków na nabycie […]

potwierdzenie salda

Potwierdzenie salda – czy dotyczy zobowiązań?

Kolejne #krótkoinatemat o inwentaryzacji (taki czas…) Tym razem odpowiemy na pytanie: czy przy potwierdzaniu salda, oprócz prośby o potwierdzenie salda należności musimy również prosić o potwierdzenie salda zobowiązań? Według ustawy – nie, nie ma takiego obowiązku. Ale to nie oznacza, że wysłać takiej prośby nie można! W ramach przeprowadzanej inwentaryzacji jednostka (będąca zarówno wierzycielem, jak […]

inwentaryzacja 2020

Inwentaryzacja 2020

Pandemia pandemią, ale inwentaryzacja odbyć się musi! Komitet Standardów Rachunkowości opracował “Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19”. Czego się z niego dowiadujemy? W skrócie: rola jaką spełnia inwentaryzacja jest na tyle duża, że NIE MOŻNA z niej zrezygnować, ani od niej odstąpić; jednostka, przy zachowaniu pełni reżimu sanitarnego, powinna starać się o wykonanie inwentaryzacji […]

kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Końcówka roku zbliża się, oj zbliża! A jaki obowiązek pojawia się na księgowym, gdy nadchodzi ostatni dzień roku? Sprawozdanie finansowe! Czym jest sprawozdanie finansowe? W skrócie – sprawozdanie finansowe to przedstawienie sytuacji finansowej (np. bilans) i wyników finansowych jednostki (np. rachunek zysków i strat) na dzień bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. W sprawozdaniu finansowym […]