Jak poprawić błędy lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym

Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że sprawozdanie finansowe już gotowe, a tu okazuje się, że nie wszystko jest ujęte prawidłowo w księgach lub pojawiło się nowe zdarzenie, które może mieć wpływ na sprawozdanie finansowe?

No i co teraz zrobić? Poprawiać? A może ująć w kolejnym roku? 

No cóż, to zależy…

Po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii:

  1. czy fakt ten wpływa na stan aktywów i pasywów jaki był na 31.12.?
  2. czy jest to istotne zdarzenie z punktu widzenia rzetelnego obrazu jednostki?
  3. czy sprawozdanie zostało już zatwierdzone?
  4. czy dotyczy to danych szacunkowych?
  5. czy będzie konieczna zmiana sprawozdania, a może wystarczy ujawnienie w informacji dodatkowej?
  6. czy zdarzenie to wpłynie na przyjęcie kontynuacji działalności?

No i właśnie może mieć to wiele skutków. Ogólnie jeśli zdarzenie jest istotne z punktu widzenia sprawozdania jednostki i zostało ujawnione przed zatwierdzeniem sprawozdania – trzeba je skorygować. Jeśli zdarzenie ujawniono po zatwierdzeniu sprawozdania należy ująć je w roku bieżącym jako pozycję obciążającą wynik lat ubiegłych. Jeśli zdarzenie jest nieistotne z punktu widzenia sprawozdania – należy ująć je w roku bieżącym i zastanowić się czy ujawnić je w informacji dodatkowej.

Jeśli natomiast wpływa na brak kontynuacji działalności – mamy większy problem. Sprawozdanie trzeba zrobić na nowo według zupełnie innych zasad wyceny. 

Ale to tylko ogólne zasady, a sytuacje koniecznie trzeba przeanalizować każdorazowo pod kątem skutków.

Podziel się!