Nazwa spółki komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą zawsze będziemy musieli stworzyć jakąś nazwę, która będzie określać nasze przedsiębiorstwo.

Co to jest „firma”?

Nasze rozważania we wskazanym zakresie zaczniemy od wyjaśnienia pojęcia „firmy”. Każdy przedsiębiorca w Polsce musi działać pod firmą. W praktyce dochodzi bardzo często do pewnych rozbieżności na tle tego pojęcia. W mowie potocznej większość osób używając określenia „firma” ma na myśli przedsiębiorstwo jako całość. W języku prawniczym mamy jednak zdecydowaną różnicę w rozumieniu tego pojęcia. Będą to dane, które umożliwiają identyfikację danego przedsiębiorcy. Firma ma celu dostateczne odróżnienie od innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. W przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, firmą będzie jej imię i nazwisko. Z kolei w przypadku osób prawnych będzie to nazwa.

Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, a także źródeł zaopatrzenia.

Jaką nazwę nadać spółce komandytowej?

W stosunku do firmy spółki komandytowej, będącej szczególnym przedmiotem zainteresowania naszego artykułu, ustawodawca posłużył się dodatkową szczególną regulacją określającą firmę spółki komandytowej. Jest ona zawarta w art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z nim firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy.

Dodatkowo musi zawierać oznaczenie „spółka komandytowa”.

Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem sp.k. zamiast pełnej nazwy.

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz. Takie rozwiązanie jest uzasadnione faktem, iż to komplementariusze odpowiadający całym swoim majątkiem są gwarantem wiarygodności spółki komandytowej. Nie jest więc konieczne wskazywanie komandytariuszy o ograniczonej odpowiedzialności, którzy dodatkowo nie są uprawnieni do reprezentowania spółki.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *