Dlaczego upadłość tak mocno wpływa na sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest sporządzane zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Co oznacza, że zakładamy, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą. Ma to wpływ na wycenę bilansową składników majątkowych.