Dlaczego upadłość tak mocno wpływa na sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest sporządzane zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Co oznacza, że zakładamy, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą. Ma to wpływ na wycenę bilansową składników majątkowych.  

Co w momencie, gdy jednostka zostaje postawiona  w stan likwidacji?

Oznacza to, że nie możemy stosować dotychczasowych zasad wyceny, dodatkowo musimy zamknąć, a następnie otworzyć księgi. Zmienia się więc nam również okres za jaki będzie przygotowywane sprawozdanie finansowe, a właściwie 2 sprawozdania. Ponieważ postawienie w stan likwidacji nie następuje zazwyczaj 01.01. – wówczas byłoby najprościej – zgłoszenie spółki do likwidacji będzie oznaczać zamknięcie ksiąg w trakcie roku obrotowego, przygotowania bilansu likwidacyjnego, zmianę zasad wyceny składników majątku. 

A co w przypadku rezerw?

Będziemy musieli również ująć rezerwy na przewidywane koszty i inaczej wykazać kapitały jednostki, w tym zyski i straty z lat ubiegłych. 

Jeżeli zastanowimy się dalej, również uchwały związane z zatwierdzeniem sprawozdania będą miały inną treść z uwagi na brak zachowania kontynuacji działania. 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *