Leasing wg KC, Uor i przepisów podatkowych – cz. I

Leasing jest obecnie z jedną z najbardziej popularnych form finansowania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, głownie maszyn i środków transportu. 

Do pewnego czasu umowa leasingu funkcjonowała w prawie jako umowa nienazwana, zbliżona do umowy najmu, dzierżawy ale z elementami kredytowymi.

Od 2001 r. Umowie leasingu poświęcony został dział Kodeksu cywilnego. Leasing również pojawił się w przepisach podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.

Jaka jest definicja leasingu w Kodeksie cywilnym ?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” (KC Art. 709).

Jakie są główne cechy leasingu?

Z definicji tej wynika kilka ważnych cech leasingu, a mianowicie:

  1. Umowa leasingu jest zawarta z reguły między trzema stronami tj. Zbywcą przedmiotu leasingu, finansującym i korzystającym. Możliwa jest również zawarcie umowy leasingu między dwoma stronami umowy.
  2. Umowa zawierana jest na określony czas, co rozróżnia ją od umowy najmu. Umowa najmu bowiem może być zawarta również na czas nieoznaczony. 
  3. Przedmiotem leasingu jest rzecz, a więc przedmiot materialny.
  4. Zapłata zobowiązania z tytułu umowy leasingowej następuje w sposób ratalny.

Częściowo leasing jest więc podobny do umowy najmu, ale przy analizie obu umów można znaleźć kilka zasadniczych różnic.

Różnice między leasingiem a najmem/dzierżawą

Umowa leasingu Umowa najmu /dzierżawy
Zawierana na czas oznaczony Może być zawarta na czas nieokreślony
Finansującym jest przedsiębiorca Wynajmującym może być osoba nie prowadząca działalności gospodarczej
Czas trwania leasingu jest zbliżony do okresu użyteczności przedmiotu leasingu Czas trwania umowy najmu jest oderwany od okresu użyteczności przedmiotu najmu
Wysokość rat leasingowych zawiera w sobie spłatę przedmiotu umowy leasingu Wysokość czynszu jest oderwana od wartości przedmiotu umowy, nie jest spłatą jego wartości
Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność przedmiotu leasingu Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.
W umowie zastrzeżona jest możliwość wykupu przedmiotu umowy po zakończeniu umowy. W umowie najmu nie ma zastrzeżenia możliwości wykupu przedmiotu umowy.

 

Leasing w przepisach o rachunkowości i podatkach

Jak widać istnieje sporo różnic między umową leasingu i umową najmu. A w jaki sposób umowa leasingu została zdefiniowana w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych?

Kwestie leasingu zostały omówione w Krajowym standardzie Rachunkowości nr 5. Do umów leasingu standard nie zalicza żadnych umów zawartych na czas nieoznaczony lub zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy. 

W przepisach podatkowych natomiast przez „umowę leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów;” (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 23a).

Jak widać w przepisach podatkowych nie jest istotna kwalifikacja umowy na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego czy przepisów bilansowych. Istotne z punktu widzenia zakwalifikowania umowy jako leasingu na gruncie przepisów podatkowych, jest spełnianie przez umowę warunków przewidzianych w przepisach podatkowych. 

Przepisy podatkowe wyróżniają również trzy główne rodzaje leasingu:

 – leasing operacyjny;

  • leasing finansowy;
  • Leasing gruntów.

O tym jednak kiedy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, operacyjnym – opowiem Ci w innym wpisie 🙂 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *