Jak przeliczyć przychód w walucie dla celów podatku VAT?

Dokonując transakcji na rynku unijnym i międzynarodowym, ale także coraz częściej na rynku krajowym, mamy do czynienia z fakturami wystawionymi w walucie obcej. Dla celów wyliczenia podatku od towarów i usług oraz rozliczenia się z urzędem skarbowym, musimy przychód/koszt przeliczyć na walutę polską. jak to zrobić, aby było poprawnie?

Data powstania przychodu – usługi rozliczane okresowo

Każdy z nas korzysta z usług cyklicznych, stałych. Zapewne niejeden z Was znajdzie się po stronie dostawcy takich usług. Choćby np. najem mieszkania czy lokalu. Powstaje zasadnicze pytania:  Kiedy musimy opodatkować takie przychody? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy?