Obowiązkowa płatność podzielona

Rozszerzenie katalogu transakcji w zakresie obowiązkowej podzielonej płatności.

Kogo dotyczy?

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jedną z kluczowych kwestii poruszanych przez niniejszą nowelizację jest rozszerzenie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zgodnie z intencją ustawodawcy nowelizacja ma być kolejnym krokiem na drodze do uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. W ten sposób ma zostać zastąpiony mechanizm odwrotnego obciążenia.

Kryteria dla split payment

Obowiązkowa płatność podzielona znajdzie zastosowanie w przypadku faktur, których kwota należności ogółem będzie większa niż 15 tys. zł. Kolejna przesłanka, która musi być spełniona, aby zastosować mechanizm jest związana z charakterem zakupu towarów lub usług w danej transakcji. Musi to być dostawa towarów lub świadczenie usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Są w nim wymienione transakcje z branż szczególnie narażonych na malwersacje podatkowe.

Co wynika z płatności podzielonej?

Z rozszerzeniem obowiązkowej płatności podzielonej połączone będzie zwiększenie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Przedsiębiorcy będą mogli od tej pory dokonywać za ich pomocą płatności również za inne świadczenia publicznoprawne. Możliwe więc będą wpłaty z rachunku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego z tyt. podatków dochodowych, podatków akcyzowych, należności celnych, a także na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek.

Od tej pory będzie można dokonywanie płatności split payment za faktury zaliczkowe. Umożliwiono również dokonywanie płatności jednym przelewem za kilka faktur.

Kary przewidziane, w wyniku nie zastosowania się do nowego przepisu

Ustawodawca przewidział również sankcje za brak podzielonej płatności.

Przewidziane sankcje różnią się w zależności od strony transakcji.

Na wystawcy faktury ciąży obowiązek zamieszczenia informacji na fakturze o podzielonej płatności. W przypadku gdy wystawca nie spełnił tego obowiązku, a nabywca nie dokonał płatności w formie split payment, naczelnik urzędu skarbowego obciąży wystawcę dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Nabywca również ponosi sankcję za brak podzielonej płatności.

Będzie to odpowiedzialność karna przewidziana w art. 57 c Kodeksu Karnego Skarbowego. Zgodnie z jego treścią podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *