Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Powoli zbliża się okres rocznych rozliczeń podatku dochodowego.

Zajmiemy się więc jedną z popularnych form rozliczania podatku dochodowego przez przedsiębiorców jaką jest podatek liniowy. Ustawodawca dopuścił taką możliwość dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. 

Jak skorzystać z tej formy opodatkowania?

Przedsiębiorca, aby skorzystać z takiej formy opodatkowania jest obowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Termin złożenia takiego oświadczenia jest do
20-tego dnia miesiąca następującemu po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej w roku podatkowym. Specyficzna sytuacja zachodzi, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego. Wówczas oświadczenie takie musi zostać złożone do końca tego roku podatkowego.

Kiedy ta forma nie obowiązuje?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje również sytuacje, w których nie jest możliwe zastosowanie tego typu rozliczenia. Dzieje się tak w przypadku uzyskania w danym roku podatkowym przychodu od byłego lub obecnego pracodawcy. Traci się wówczas prawo do opodatkowania w sposób liniowy i jest się obowiązanym do wpłacenia zaliczek od dochodów obliczonych według skali podatkowej oraz do uiszczenia odsetek z tytułu tych zaliczek.

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Podstawą obliczenia podatku liniowego jest dochód (powstający po odjęciu od przychodów kosztów działalności). Od tego dochodu mogą zostać odjęte składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego  oraz niektóre darowizny. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie np. potwierdzeń przelewu.

Wysokość stawki

Stawka podatku dochodowego od dochodów z działalności gospodarczej wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Jak był powyżej wspomniane opodatkowaniu stawką 19 % podlegają jedynie dochody z działalności gospodarczej. Dochody z pozostałych źródeł np. z tytułu umowy o pracę będą musiały być rozliczone na zasadach ogólnych. Wiązać się będzie z tym konieczność złożenia dwóch deklaracji PIT.

Rozliczenie w tej formie wiązać się będzie niestety również z utratą wielu udogodnień jakie umożliwia ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych np. nie można w tej formie rozliczyć się z małżonkiem, traci się również cały szereg odliczeń.

A jak jest w praktyce…?

W praktyce okazuje się więc, że rozliczenie takie opłacalne będzie dla przedsiębiorców uzyskujących dochody roczne przekraczające kwotę 85 528,00 zł. Od nadwyżek ponad tą kwotę naliczona jest bowiem stawka w wysokości 32 %. 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *