Spółka partnerska

Jedną z form prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest spółka partnerska. Nie jest to opcja dla każdego.
Spółka tego rodzaju jest bowiem tworzona przez wspólników w celu wykonywania tzw. „wolnego zawodu”. 

Które wolne zawody mogą założyć spółkę partnerską?

Wolne zawody zostały wyliczone w art. 88 Kodeksu Spółek Handlowych. Składać się będą na nie takie zawody jak: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. 

Odpowiedzialność wspólników spółki

Inna charakterystyczną cechą spółki jest również kwestia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów. Jest również zwolniony od odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Kto reprezentuje taką spółkę?

Jeśli chodzi o kwestie reprezentacyjne to każdy partner może reprezentować spółkę samodzielnie. Zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego, umowa spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Członkiem zarządu może być osoba trzecia nie będąca wspólnikiem (partnerem). Wymagane jest jednak, że w skład zarządu musi wchodzić co najmniej jeden wspólnik.       

Umowa spółki partnerskiej

Umowa spółki partnerskiej powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać: 

1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki; 

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;

5) firmę i siedzibę spółki; 

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 

7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość

Firma (nazwa) takiej spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź
„i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce . 

Wpis do KRS

Spółka partnerska podobnie jak inne spółki osobowe takie jak spółka jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjne podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sadowego. Zgłoszenie takie powinno zostać dokonane w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy spółki. Spółka powstanie z chwilą wpisu do rejestru.    

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *