Świadectwo pracy

Jednym z obowiązków jakie ciążą na pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy z pracownikiem jest obowiązek wydania świadectwa pracy. 


Co jest treścią świadectwa pracy?

Należy podać w nim informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W jakim terminie otrzymamy świadectwo pracy?

Co do zasady wydanie takiego  świadectwa powinno nastąpić w dniu ustania stosunku pracy. Jeżeli, jednak z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczyć je w inny sposób.

Są jednak wyjątki…

Specyficzna sytuacja zachodzi w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Nie jest wówczas konieczne sporządzenie świadectwa pracy. Świadectwo jest wtedy wydawane wyłącznie na wniosek pracownika złożony w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek taki może być złożony w każdym czasie. Pracodawca ma 7 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie pracownikowi świadectwa pracy.  

Co w sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się treścią otrzymanego świadectwa pracy?

Ma on prawo wystąpienia do pracodawcy w ciągu 14 dni z żądaniem jego sprostowania. W przypadku nieuwzględnienia jego wniosku może wystąpić w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia do sądu pracy.

Prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy występuje również w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi. 

Ochrona pracownika…

Wśród różnych środków służących ochronie prawa pracownika jest również możliwość wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przez  pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *