Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Każdy stosunek pracy musi w końcu ulec zakończeniu…
Niejednokrotnie dzieje się to z winy pracownika. W kilku przypadkach, gdy taka wina ciąży na pracowniku pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 


W jakich przypadkach można takie rozwiązanie zastosować?

Dzieje się tak gdy:

– pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków pracowniczych,

– pracownik popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

– w przypadku zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W jakiej formie rozwiązanie umowy?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być dokonane poprzez oświadczenie złożone pracownikowi w formie pisemnej. W oświadczeniu powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowę oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

W jakim czasie?

Podkreślenia wymaga również kwestia momentu w jakim oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia może zostać przekazane pracownikowi. Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia nie może bowiem nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ma to zapewnić stabilizację sytuacji pracownika, który może uniknąć w ten sposób pozostawania w stanie niepewności co do przyszłości zatrudnienia. 

Związki zawodowe…

Specyficzna sytuacja zachodzi w przypadku, gdy pracownik jest członkiem związku zawodowego działającego na terenie zakładu. Wówczas zakładowa organizacja związkowa musi zostać zawiadomiona o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy organizacja niezwłocznie wyraża swoją opinię, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.     

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *