Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Niejednokrotnie strony umowy o pracę, czy to pracodawca, czy to pracownik pragną zakończyć współpracę. Nie zawsze są oni w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii. W takiej sytuacji możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Co powinno zawierać wypowiedzenie…

Jeśli chodzi o wymogi formalne to oświadczenie o wypowiedzeniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno dodatkowo wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Ponadto w wypowiedzeniu pracodawcy powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.  

Kiedy składamy wypowiedzenie?

Wypowiedzenie może być złożone co do zasady w każdym czasie. Złożenie go przez pracodawcę zostało jednak ograniczone w kilku przypadkach. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w trakcie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. zwolnienie lekarskie). Nie można również złożyć go pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Obowiązujący okres wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę nie następuje natychmiastowo. Zakończenie stosunku pracy nastąpi dopiero z chwilą upłynięcia tzw. okresu wypowiedzenia. Jego długość będzie uzależniona od stażu pracy i rodzaju umowy łączącej pracownika z pracodawcą. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Stronom przysługuje już po złożeniu wypowiedzenia, prawo do ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę.  

Prawa pracownika w trakcie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek w dalszym ciągu świadczyć pracę na rzecz pracodawcy. Niejednokrotnie przyczyną wypowiedzenia jest jednak utrata zaufania pracodawcy do pracownika, w związku z tym wolałby on zwolnić pracownika z tego obowiązku. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają taką możliwość. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie może jednak pozbawić pracownika wynagrodzenia należnego za ten okres. 

W trakcie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia o prace dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje również zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wynosi ono:

2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego
wypowiedzenia; 

3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *