Zawieszenie działalności gospodarczej

Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy nie są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach danej firmy w pewnym okresie czasu. Może to wynikać m in. z chęci skupienia się na innym rodzaju działalności. Najprostszym sposobem rozwiązania problemu byłoby zamknięcie danej działalności. Nie zawsze jednak taka forma jest dogodna.
W przypadku bowiem chęci wznowienia działalności, trzeba byłoby powtórzyć żmudną procedurę ponownego zakładania działalności gospodarczej. W przypadku np. spółek prawa handlowego generowałoby to również spore koszty np. opłat notarialnych i sądowych.  

W związku z powyższym interesującą opcją jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Została ona uregulowana w art. 22-25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.
Przyjrzyjmy się rozwiązaniom zawartym w tym miejscu.

Kiedy możemy skorzystać z takiej formy?

Na samym początku musimy zauważyć, że ustawa zawiera istotne ograniczenie. Z zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.
Od tej zasady jest jednak wyjątek. Z zawieszenia mogą skorzystać również przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym  lub urlopie rodzicielskim niełączącym korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopu w trakcie zawieszenia działalności, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia jak za przestój, do czasu zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Jak długo może trwać takie zawieszenie? 

W przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej  na czas nieokreślony albo określony nie krótszy jednak niż 30 dni.
U przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego istnieje możliwość zawieszenia wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie na podstawie wniosku przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS wniosek o zawieszenie musi zostać złożony do właściwego sądu rejestrowego nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i  trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Czy zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z zaprzestaniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej?  

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców  dozwolone jest natomiast dokonywanie przez przedsiębiorców następujących czynności:

– niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

– przedsiębiorca może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

-można zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 

– przedsiębiorca ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;  

– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 

– osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 

– może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *