BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Prowadzenie działalności gospodarczej niestety wiąże się z licznymi obowiązkami ewidencyjnymi. Obok tradycyjnych ewidencji, na potrzeby rozliczeń podatkowych czy też kadrowych istnieją również inne istotne kwestie. W ostatnim czasie szczególnie gorącym tematem jest tzw. baza BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, bo tak brzmi pełna nazwa tej bazy, została utworzona ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21).

Do czego dokładnie służy BDO?

W niniejszym artykule, postaramy się przedstawić w kilku punktach najważniejsze postanowienia odnośnie tej bazy.

Zasadniczym celem bazy danych jest gromadzenie danych o podmiotach, które:

– wprowadzają na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz odpady z nich powstające;

– wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe, opony oraz o odpady z nich powstające;

– wprowadzają na terytorium kraju pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz o odpady z nich powstające;

 

Kto podlega rejestracji w rejestrze BDO?

Prowadzenie rejestru BDO w danym województwie należy do kompetencji marszałków województw. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów

6) od 01.01.2020 r. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru…

Wpis powinien zostać uzyskany przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu.Opłata za wpis wynosi 100 zł dla mikro-przedsiębiorców. Opłata dla pozostałych podmiotów wynosi 300 zł.

Obowiązek rejestracji wskazany powyżej nie ma charakteru bezwzględnego.

Zwolnienia z obowiązkowego wpisu do rejestru

Istnieją zwolnienia od tego obowiązku ze względu na rodzaj odpadów oraz ich ilość. Zostały one wskazane w załączniku do rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Wśród odpadów wymienionych w załączniku możemy wymienić m. in. szkło, drewno, trociny, wióry, gruz ceglany, beton, odchody zwierzęce, odpadowe tonery drukarskie.

Nie podlega wpisowi do rejestru również:

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna – niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady;

5) rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *