Stawka VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W ramach działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców w celu zwiększenia sprzedaży towarów stara się poszukiwać możliwie najszersze grono ich odbiorców. Bardzo często są to kontrahenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy towar został wywieziony poza terytorium Polski mamy do czynienia z tzw. „wewnątrzwspólnotową dostawą towarów”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), taka transakcja podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT wynoszącą 0 %.Nie jest to jednak bezwzględna zasada, aby przyjąć taką stawkę należy spełnić kilka warunków. W niniejszym artykule omówimy po krótce te warunki.

Warunki opodatkowania stawką 0% VAT 

Pierwszy z warunków odnosi się do nabywcy towaru. Musi on posiadać właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie nabywcy. Najprostszym sposobem weryfikacji ważności takiego numeru jest baza VIES, do której zamieszczamy poniżej link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Obowiązki rejestracyjne warunkujące 0% stawkę VAT odnoszą się również do sprzedającego. Podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje dostawę towarów musi bowiem być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Taką rejestrację można dokonać poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza VAT-R z wypełnioną częścią C.3.

Ostatni warunek odnosi się do dokumentacji transakcji. Podatnik musi posiadać dowód na to, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Podatnik musi posiadać powyższy dowód przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Co w przypadku niespełnienia tych kryteriów?

W przypadku otrzymania takiej dokumentacji po terminie w dalszym ciągu możliwe będzie uwzględnienie dostawy ze stawką 0%, za okres w którym została dokonana, konieczne jednak będzie dokonanie korekty deklaracji podatkowej za ten okres. Gdyby nie udało się uzyskać takiej dokumentacji do upływu terminu do złożenia deklaracji za kolejny, po następnym okresie rozliczeniowym (w przypadku deklaracji kwartalnych może to być tylko następny okres rozliczeniowy)  trzeba będzie wykazać tę dostawę w tej deklaracji stosując „zwykłą” stawkę dla danej dostawy na terytorium kraju.

Dowód dostawy…

Dowód dostawy mogą stanowić przede wszystkim dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju. Musi z nich jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego.

Innym dokumentem potwierdzającym wywóz towaru jest specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. Taki dokument nie jest jednak wystarczający, gdy sprzedający lub nabywca sam dokonuje wywozu towarów używając własnego środka transportu. Podatnik oprócz specyfikacji powinien również posiadać dokument, który zawierałby następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania dostawcy oraz nabywcy tych towarów;

2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) określenie towarów i ich ilości;

4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca dostawy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *